DP C241.CAN

规格 尺寸

主要规格

显示器类型 LCD点阵屏

额定电压(Vdc) 36 / 43 / 48 / 52

助力模式 0 - 3 / 0 - 5

安装参数

车把尺寸(mm) Ø 22.2 / 25.4 / 31.8

出线长度(mm)
接线类型
0 G5.4

按键线长(mm) 300 / 350

功能

开/关

模式

照明开关 自动

步行助推功能

蓝牙5.0

USB充电 5V 500mA (Type A)

时间显示 ×

设置

显示内容

速度

行驶里程

电量显示

报错代码

功率

界面风格选项 1

语言 英语

测试 & 认证

防水、防尘等级 IP X5

认证 CE / EN 15194 / REACH / ROHS

 标准配置    × 不可用

57.2mm

81mm

36mm

Ø 31.8mm

39mm

25.4mm

2.0"inch

返回 经销商手册

BF-DM-C-DP C240-EN BF-DM-C-DP C240-DE BF-DM-C-DP C241-EN BF-DM-C-DP C241-DE